vada
Video

एलिसाको, ंटि’क टक ,चेक गर्दा होसै ंउडाउने * कर्तु,त यती ठुलो, प्रमाण, ंमर्नु अघि यस्तो,, सम्म ,भएको, रहे,छ(भिडियो हेर्नुहोस)

एलिसाको ं* टि’क टक चेक गर्दा ं* होसै उडाउने, कर्तुत यती ठुलो प्रमाण, मर्नु अघि यस्तो सम्म भएको रहेछं*
एलिसाकों टि’क टकं* चेक गर्दां होसै उडाउने, ,कर्तुत यती ठुलो प्रमाण, मर्नु अघि यस्तो, सम्म भएकों* रहेछ

Related Articles

Back to top button